CPU

رم

سروری که وب سایت شما روی آن میزبانی می شود، دقیقا مانند کامپیوتر خانگی شما، از چند CPU تشکیل شده است. هر چه گنجایش CPU بیشتر باشد، اطلاعات بیشتری را قبل از اثرات منفی روی عملکرد وب سایت شما، می تواند ذخیره و پردازش کند.

RAM
Hard Disk

یه انتخابِ خوب داشته باش!

آخرین اخبار