pageviews

داده های اکتساب ترافیک

یکی دیگر ازسودهای Google Analytics توانایی شناخت محتوایی است که بیشترین ترافیک را برای وب سایت شما ایجاد می کند. برای پیدا کردن این محتوا، ابتدا Google Analytics را به نحوی تنظیم کنید تا اطلاعات را از یک دوره ی زمانی مشخص، مثلا سه ماه گذشته، استخراج کند.

Bounce Rate
average time on page

یه انتخابِ خوب داشته باش!

آخرین اخبار