Bounce Rate

داده های اکتساب ترافیک

در Google Analytics، نرخ پرش درصد کاربرانی که تنها یک صفحه از وب سایت شما را بازدید کرده و بلافاصله خارج شده اند را نشان می دهد. همانطور که می توانید تصور کنید، نرخ پرش بالا ایده آل نیست. هدف این است که کاربرانی داشته باشیم که با چندین صفحه از وب سایت شما در تعامل باشند.

acquisition overview
Bounce Rate

یه انتخابِ خوب داشته باش!

آخرین اخبار